Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

7861 6a52 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viamalenka malenka
sophielaura
5373 e3d7 420
Reposted fromkyte kyte

May 18 2017

sophielaura
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 14 2017

sophielaura
9638 fdae 420
Reposted fromoll oll viapojemnosc2400 pojemnosc2400
8121 353b 420
Reposted fromstrumienpola strumienpola viamaiale maiale

May 09 2017

8336 1b1f 420
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaprosiaczekk prosiaczekk
9414 2076 420
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro
sophielaura
sophielaura
sophielaura
3802 6ceb 420
Reposted fromstrangeee strangeee viakeithpeligro keithpeligro
sophielaura
5465 5435 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatalula talula
sophielaura
sophielaura
Reposted frombluuu bluuu viazapachsiana zapachsiana

April 19 2017

sophielaura
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viatsylvvia tsylvvia
sophielaura
1967 798e 420
Reposted fromtfu tfu viaumpaloompa umpaloompa
sophielaura
7212 dddf 420
Reposted fromoll oll viatsylvvia tsylvvia

April 07 2017

sophielaura

March 23 2017

sophielaura
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakajagie kajagie

March 22 2017

sophielaura
7849 e68a 420
Reposted fromdaelmo daelmo viapatiska patiska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl