Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

sophielaura
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakajagie kajagie

March 22 2017

sophielaura
7849 e68a 420
Reposted fromdaelmo daelmo viapatiska patiska

March 21 2017

1632 7b21 420
Reposted fromkattrina kattrina

March 20 2017

sophielaura

March 16 2017

7611 8566 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viatalula talula

March 14 2017

sophielaura
Reposted fromRynn Rynn vialubie-lato lubie-lato

March 13 2017

sophielaura
2251 fd30 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatemptation temptation
sophielaura
Reposted frombluuu bluuu viazapachsiana zapachsiana
sophielaura
sophielaura
7257 3cdd 420
collage by Sasha Kitayeva
Reposted fromhollowsky hollowsky viaopuszek opuszek

March 09 2017

sophielaura
sophielaura
7849 e68a 420
Reposted fromdaelmo daelmo viakeithpeligro keithpeligro
sophielaura
0391 d993 420
Reposted fromkarahippie karahippie viakeithpeligro keithpeligro
4061 4f5d 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialubie-lato lubie-lato

March 03 2017

sophielaura
4381 3492 420
Reposted fromla-lu la-lu viaethiel ethiel
sophielaura
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"

March 01 2017

sophielaura
sophielaura
Image may contain: 1 person, text and outdoor Paterson (2016)
Reposted fromciarka ciarka viapumpkinsoup pumpkinsoup

February 28 2017

sophielaura
Gdybym spotkał znowu ciebie pierwszy raz,
Ale w innym sadzie, w innym lesie -
Może by inaczej zaszumiał nam las,
Wydłużony mgłami na bezkresie...
— Bolesław Leśmian
Reposted fromrominaplum rominaplum viazapachsiana zapachsiana
sophielaura
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl