Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

sophielaura
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatalula talula

September 21 2017

sophielaura

September 18 2017

sophielaura
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
sophielaura
6899 6f59 420
Reposted fromministerium ministerium viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 16 2017

sophielaura
2181 e46a 420
Reposted fromzniszcze zniszcze viatalula talula

September 13 2017

sophielaura
3993 4882 420
Reposted frommarzyciel marzyciel viamaybeyou maybeyou
sophielaura
8248 87e6 420
Reposted fromtfu tfu viaohwow ohwow
sophielaura
8001 f051 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viapanizwasem panizwasem
sophielaura
Reposted fromnoticeable noticeable viapanizwasem panizwasem
9878 7368 420
Reposted fromikari ikari viatalula talula

September 06 2017

sophielaura
2245 c625 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
sophielaura
1471 9a03 420
Reposted from0 0

August 28 2017

sophielaura
1487 5535 420
Reposted from0 0
sophielaura
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou

August 22 2017

sophielaura
sophielaura
4710 1663 420

lamus-dworski:

City of Warsaw, Poland in 1950s - being slowly rebuilt after the World War II [source]

Reposted fromSuzi Suzi via0 0
sophielaura
1713 f454 420
Reposted fromiblameyou iblameyou viaethiel ethiel

August 14 2017

sophielaura
0589 39bb 420
Reposted fromoutline outline viaIIMaryJaneII IIMaryJaneII
sophielaura
8801 a555 420
Reposted frommodalna modalna viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl